Huisreglement:

  1. Algemeen

1.1 De leden hebben geen inspraak in bestuurs en/of organisatorische zaken. Nochtans kunnen zij wel met voorstellen of opmerkingen terecht bij een bestuurslid of lesgever.

1.2 Tegen de beslissingen van het bestuur is geen verhaal mogelijk.

1.3 De leden moeten zich onthouden van uitlatingen, daden en activiteiten die de club zouden kunnen schaden. Dergelijke feiten kunnen met uitsluiting worden bestraft.

1.4 Het uiten van beledigingen, het aanrichten van schade aan gebouwen, terreinen of materiaal is ten strengste verboden. Uitsluiting zal het gevolg zijn ongeacht eventuele gerechterlijke vervolging en/of een eis tot schadevergoeding.

1.5 Het betreden van de installaties van de club, buiten de normale openingsuren (terreinen en gebouwen) is zonder de uitdrukkelijke toelating van een bestuurslid verboden.

1.6 De leden zullen regelmatig de club bezoeken en in de mate van het mogelijke deelnemen aan alle geörganiseerde activiteiten.

  1. Toetredingsvoorwaarden: Na het vervullen van de hierna volgende voorwaarden wordt een genummerde lidkaart uitgereikt aan ieder lid. Deze lidkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar, ze is enkel geldig samen met de identiteitskaart van het lid.

2.1 De leeftijd van het lid moet de 14 (veertien) jaar bereikt hebben.

2.2 De aanvraag om opgenomen te worden als lid behoorlijk ingevuld en ondertekend terug bezorgd aan het bestuur.

2.3 Voor een kandidaatlid van minder dan 18 (achttien) jaar oud zal één van de ouders of de voogd medeondertekenen. Dit geldt NIET als aanvraag voor lidmaatschap van de medeondertekenaar.

2.4 Het voorop vastgestelde lidgeld voor de duur van 14 (veertien) maanden betaald hebben. Als aanvangsdatum geldt de datum van ondertekening van de lidsteekkaart.

2.5 Er zich toe verplichten dit reglement en de geplogenheden van de club na te leven.

  1. Verlenging van het lidmaatschap : De verlenging van het lidmaatschap gebeurt door de tijdigebetaling van het voorop vastgestelde lidgeld voor de duur van 14 (veertien) maanden.
  2. Einde van het lidmaatschap

4.1 Indien een lid niet tijdig het lidgeld betaalt wordt op de vervaldag automatisch zijn lidmaatschap geschrapt.

4.2 Bij het niet naleven van het reglement of de geplogenheden van de club, kan het bestuur beslissen het lidmaatschap te schrappen. Betrokken lid wordt hiervan verwittigd bij middel van een eenvoudig, gemotiveerd schrijven. Een dubbel van dit schrijven wordt gevoegd bij de lidsteekkaart en geclasseerd in het archief van de club.

4.3 Het lidgeld blijft in alle gevallen eigendom van de club.5 Werking clublokaal

5.1 Verantwoordelijkheden : alles wat het clublokaal aanbelangt, zoals inrichting, aankoop en verkoop van waren en dranken, behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de penningmeester. Deze beslist en neemt de nodige maatregelen voor de goede afloop en gang van zaken in het clublokaal.

5.2 Toegang tot het clublokaal : Enkel leden hebben toegang tot het clublokaal, jongeren van minder dan 14 (veertien) jaar oud en in begeleiding van een lid hebben eveneens toegang. Ieder lid is er aan gehouden op een eenvoudige vraag van een bestuurslid of lesgever, zijn lidkaart EN identiteitskaart ter controle voor te leggen. Personen zonder of in het bezit van een vervallen lidkaart zullen verzocht worden onmiddellijk het clublokaal te verlaten, zij mogen niets gebruiken in het lokaal.

5.3 Opmerkingen :

5.3.1 Personen die zich aanbieden voor inlichtingen of leveranciers zullen opgevangen worden door een bestuurslid of lesgever.

5.3.2 Handel drijven, reclame maken of omhalingen organiseren voor gelijk welk doel zijn ten strengste verboden zonder uitdrukkelijke toelating van het bestuur.

5.3.3 Honden zijn om hygiënische redenen niet toegelaten in het clublokaal.